TESİS ANA BİLEŞENLERİ

Atık hazırlama sistemi, organik madde / atıkların fermantörlere gönderilmeden önce istenilen boyuta getirilmesini sağlayan biyogaz sistemi elemanıdır. Bu üniteler ile aynı zamanda günlük beslenecek hammadde istenilen miktarlarda ve istenilen zaman aralıklarında fermantörlere beslenebilmektedir. Endüstriyel biyogaz tesisinde kullanılan örnek bir atık hazırlama sistemi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Fermantörler

Sanayi tipi biyogaz tesislerinde, tesis kapasitesi ve hidrolik bekleme süresine bağlı olarak fermantörlerin büyüklükleri ve sayıları değişmektedir. Fermentörler beton veya çelikten inşa edilebilmektedir. Bu tür tesislerde genellikle gaz deposu görevi, fermantör üzerine yerleştirilen elastik özelliğe sahip gaz örtüsü tarafından sağlanmaktadır. Fermantör içerisindeki materyalin iyi bir şekilde fermante olabilmesi için fermantör içerisine karıştırıcılar yerleştirilmiştir. Ayrıca, fermantör iç sıcaklığını istenilen değer aralığında tutmak için fermantör içerisine ısıtıcılar yerleştirilmekte ve fermantör izolasyon malzemesi ile kaplanmaktadır. Endüstriyel bir biyogaz tesisinde kullanılan fermantör resmi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Kojenerasyon Ünitesi

Kojenerasyon ünitesi, üretilen biyogazın elektriğe ve ısıya dönüştürüldüğü kısımdır. Fermantörden alınan biyogazın içeriğinde %50-60 CH4, %30-40 CO2, 500-2500 ppm H2S, çok az miktarda diğer gazlardan ve nem bulunur. Biyogazın içeriğindeki H2S, nem ile birleşerek gaz motoru, boru hatları vb. mekanik parçalarda korozyona neden olmaktadır. Biyogaz, gaz motorunda kullanılmadan önce içeriğindeki H2S ve nemin ayrıştırılması gerekmektedir. H2S ve nemi ayrıştırılan biyogaz gaz motorlarında kullanılarak ısı ve elektrik elde edilir. Üretilen ısının bir kısmı fermantör içerisindeki materyallerin ısıtılmasında, geriye kalan kısmı ise konut vb. yerlerin ısıtılmasında kullanılabilmektedir. Üretilen elektriğin büyük bir kısmı elektrik şebekelerine verilerken bir kısmı da tesisteki ekipmanların çalıştırılmasında değerlendirilmektedir. Endüstriyel bir biyogaz tesisinde kullanılan kojenerasyon ünitesi aşağıdaki Şekilde verilmiştir.

Organik Gübre Fabrikasi

Hammaddeler femantörlerde hidrolik bekleme süresi kadar bekleyip, fermante olmuş nihai ürün pompalar vasıtasıyla seperatöre gönderilir. Burada seperatör, nihai ürünü %25-30 katılığa çıkarılarak katı organik gübre fabrikasına, geriye kalan sıvı kısmı (%3-6 katılık) ise sıvı gubre fabrikasına gönderilir.